SÜHEYL BİN BEYDA (RA)

Annesinin adıyla anılan Süheyl bin Beyda, İslamın ilk yıllarında İlahi davete uyanlardandır. İlk müslümanlar arasında yeralan Süheyl bin Beyda, Müslümanlığını açıkca ilan ettiği için pek çok zulüm ve işkencelere maruz…

KABİRDE BEKLEYEN RUHLAR

BEŞİNCİ SUALİNİZİN MEÂLİ: Kıyametin hâdisâtından ervâh-ı bâkiye müteessir olacaklar mı? Elcevap: Derecatlarına göre müteessir olacaklar. Melâikelerin tecelliyât-ı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi…

NUR ŞAKİRDİ AHMED KUREYŞİ(ÖZKAN)

Kastamonu Nur Talebeleri arasında yeralan Ahmed Kureyşi, 1909 yılında Devrakani ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hatıralarında, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Kastamonu'da sürgün olduğu dönemde Kastamonu'da iki dükkânı olduğunu,…

VEFAT EDEN BİR KİMSENİN ARKASINDAN

Vefat eden bir kimsenin yanına gidilği zaman ne yapıp nasıl davranmalıyız? İnsanlar, ölüm olayı karşısında ilk anlarda ne yapacaklarını ne söyleyeceklerini şaşırırlar. İşte o şaşkınlık anında paniğe kapılmadan,…

MUSİBET VE BELALAR

''Bir zaman, eski Harb-i Umumîde, düşmanların ehl-i İslâma ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katl ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum. Fıtratımda şefkat ve rikkat ziyade olduğundan, tahammülüm haricinde azap…

AMİR BİN RABİA (RA)

Amir bin Rabia, Hanımıyla birlikte İslamın davetini duyar duymaz kabul edip ilk müslüman olanlardandır. Müşriklerin baskıları yüzünden hanımıyla beraber iki defa Habeşistan’a hicret eden Amir bin Rabia, daha sonra Hz. Peygamber’in…

KULUN MUTLAK TEVEKKÜLÜ

Aziz kardeşim; senin birinci sualin ki, “Sahabeler nazar-ı velâyetle müfsitleri neden keşfedemediler? Tâ, Hulefâ-yı Râşidînin üçünün şehadetini netice verdi. Halbuki, küçük Sahabelere, büyük velîlerden daha büyük deniliyor.” Elcevap:…

SAFRANBOLU’LU AHMED FUAD EFENDİ

Lahika Mektublarında ismi sıkça geçen Ahmed Fuad Efendi, 1897 yılında Kastamonu'ya bağlı Eflani'de doğmuştur. Gençlik yıllarında imamlık yapan Ahmed Fuad (Güven), daha sonra eğitim alarak öğretmen olmuştur. 1941 yılında…

EBU ZERR (RA) IN DUASI

Sahabelerden Ebu Zerr(RA)ın melekler arasında meşhur olan duası nasıldır? Sahabe Efendilerimizden Ebu Zerr (RA)ın göklerde ve melekler arasında meşhur olduğu rivayet edilen bir duası bulunmaktadır. Şeyh Hakim et-Tirmiz'inin…

SAHABE MESLEĞİNİN CİLVESİ

Zatınızın şahsıma karşı haddimden pek çok ziyade hüsn-ü zannınızı, Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsi namına kabul edebilirim. Yoksa kendimi o makamlarda görmek benim haddim değil. Hem, “Risale-i Nur mesleği, tarikat…