Ayyaş bin Ebu Rebia, Ebu Cehil’in kardeşidir. İslam davetine ilk uyanlardan birisi olan Ayyaş, Peygamber Efendimiz(ASM)ın, İlahi dini ilan ettiği ilk günlerde iman kervanına katılmıştır. Müşrik­lerin işkencelerinden dolayı Habeşistan’a hicret eden ikinci kafilede hanımı Esma ile beraber o da bulunuyordu. Ayyaş bin Ebu Rebia ile hanımı Esma, Habeşistan’dan döndüklerinde, yeni bir hicret Medine’ye başlamıştı. Peygamberimiz […]

Amir bin Füheyre, İslamı ilk duyunca,kelime-i şehadet getirip müslüman olan kölelerdendir. Peygamber Efendimizin,ilk daveti ile, İlahi aşka tutulan Amir bin Füheyre köle olmasına rağmen,kalbinde duyup,vücudunun bütün zerrelerinde hissettiği îman lezzetini açıkca ilan etti. Amir, “Bu vücut mutlaka birgün toprak olacak, nefsin elinde bir oyuncak olan bu beden mutlak çürüyecek, öyleyse bu dünyada bu kadarcık işkenceye […]

Peygamber Efendimiz(ASM)ın halası Berre bin Abdulmuttalip’in oğlu Ebu Sebre bin Ebi Rühm, Mekke’li ilk müslümanlardandır. Müşriklerin her gün biraz daha şiddetini artıran eziyet, hakaret ve işkence­leri neticesinde Mekke, Müslümanlar için yaşanmaz bir şehir haline gelmişti. Günden güne artan bu eza ve cefalar,dini ibadetlerini de yapmalarına imkan vermiyordu.Ebu Sebre’de bu işkence ve  hakaretlere uğrayanlardandı. Müşriklerin, bu […]

İslamiyeti ilk kabul eden sahabelerden biri de Abdullah bin Mahreme’dir. Mekke’de,Kureyş kabilesi mensubudur. Müşriklerin işkenceleri karşısında Ca’fer bin Ebu Talib’in başkan olduğu kafile ile Habeşistan’a hicret etmiştir. Daha sonra Otuz yaşlarında iken Habeşistan’dan Medine’ye gelmiştir. Abdullah bin Mahreme, ibadete düşkün bir sahabi idi. Öyleki, savaş anında bile oruç tutardı. Peygamber Efendimiz(ASM) ile birlikte Bedir, Uhud, […]

Sad bin Ebi Vakkas’ın kardeşi olan Amir bin Ebi Vakkas, ağabeyi vasıtasıyla İslamiyetin ilk yıllarında müslüman olmuştur. Annesi, Sad gibi, Amir’in de Müslüman olmasından rahatsız oldu. Sad bin Ebi Vakkas ve kardeşi Amir bin Ebi Vakkas’ın müslüman olmaları üzerine anneleri Hamne¸ oğulları tekrar eski dinine dönünceye ka­dar yiyip içmeyeceğine ve gölgede oturmayacağına dair yemin etmişti. […]

İlk müslümanlar arasında yeralan Abdullah bin Huzafe, Mekkeli müşriklerin işkence ve zulümlerine ugradı. İslamiyet’in yayılmaya başladığı ilk günlerdeki çileli hayatı O da yaşadı. Kardeşi, Kays bin Huzafe ile birlikte ikinci Habeşistan hicretine katıldı. Hicretten sonra Medine’ye geldi. Resulullahla birlikte bütün savaşlara katılan Abdullah bin Huzafe, Peygamberimiz(ASM) tarafından 50 kişilik bir seriyyenin kumandanlığına da getirilmişti. Peygamber […]

İslamiyetin ilk yıllarında müslüman olan Abdullah bin Ebubekir, Hazreti Ebu Bekir’in oğlu, Peygamberimizin de kayın biraderidir. Babasının davetiyle, küçük yaşta müslüman olan Abdullah, zeki, maharetli bir insandı. Peygamber Efendimiz(ASM)ın Medine’ye hicretinde mühim hizmetlerde bulundu. Abdullah, Hicret esna­sında üç gün Sevr Mağarası’nda kalan Efendimiz(ASM)la babası Hazreti Ebubekir’e hem yiyecek ge­tiriyor, hem de müşriklerin arasında dolaşarak topla­dığı […]

İslamiyeti ilk kabul edenlerden olan Abdullah bin Mesud, Kabe’de müşriklere karşı Kur’an-ı Azimüşşanı açıkca okuyan ilk sahabedir. Künyesi Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes’ud bin Gafil bin Habib el-Hüzeli’dir. Abdullah yoksul bir aileye mensup olup, ailenin geçimine katkıda bulunmak için çobanlık yapıyordu. Peygamber Efendimiz (ASM)la karşılaşması ve Müslüman oluşu da çobanlık yaptığı ve hayvanlarının başında bulunduğu […]

Amr bin Abese, Cahiliye döneminde herkesin putlara taptığı dönemde O, putlardan nefret eder, Yaratıcı’nın birden fazla olamayacağını düşünür­, putlara tapmanın yanlış olduğuna inanırdı. Amr, bir gün Ehl-i Kitap’tan bi­rine rastladı. Ona, taşa ağaca tapmanın akılsızlık olduğunu söyledi. “Ben böyle fayda ve zarar vermekten aciz bir şeye ilah diye tapmayı akılsızlık olarak görüyorum. Eğer bundan hayırlısını […]

Mekke’de İslamiyeti duyunca ilk kabul edenlerden biri olan Ebu Fükeyhe, Yemen’in Ezd kabilesine mensup olup Kureyş’in ileri gelenlerinden Safran bin Ümeyye’nin kölesiydi. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette, ”müstaz‘afun” zayıf bırakılmış kimseler olarak nitelendirilen Bilal-i Habeşi, Ammar bin Yasir, Amir bin Füheyre, gibi kimsesiz, ezilmiş müslümanlar grubuna Ebu Fükeyhe de dahildi. Bunların Mekke’de yakınları bulunmadığı gibi koruyucuları […]