Huneys bin Huzafe, Mekke doğumlu olup, Kureyş Kabilesinin Sehm kolundadır. Sahabe Abdullah bin Huzafe’nin kardeşi, Hz. Ömer bin Hattab’ın damadıdır. Rasulullah (SAV)in Dar-ül Erkam’dan önce gizli davetini duyan Huneys Bin Huzafe, davete uyup İslamiyeti kabul edip ilk müslümanlardan olmuştur. Mekke’de müşriklerin baskı ve işkencelerine uğrayan Huneys bin Huzafe, Allah yolunda çıkılan İkinci Habeşistan hicretine katılmıştır. […]

Şurahbil bin Hasene, Miladi 574 de Mekke’de doğmuştur. Babası Abdullah, çok küçük yaşta vefat ettiği için annesi Hasene’nin ismi ile tanınmıştır. Şurahbil, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiği Kureyş kabilesine mensup Süfyan bin Ma’mer’in yanında büyümüş gençlik yıllarında Mekke’de okuma yazma öğrenmiştir. Hz. Peygamber (ASM)ın İslamiyeti tebliğ ettiği günlerde 35 yaşında iken Şurahbil, annesi Hasene’ye gidip, […]

Mekke’de doğan Havle bint-i Hakim’in babası Hakim ibni Ümeyye, annesi Daife bint-i As ibni Ümeyye’dir. Ümmü Şerik künyesiyle tanınmıştır. Rasulullah (SAV)e ilk inanan hanım sahabilerden. Temiz yaratılışlı, Cahiliye döneminde bile içki içmeyen Osman bin Maz’unun hanımıdır. Osman bin Maz’un bir gün evine mutlu,neşeli, güleryüzlü bir şekilde gelir. Onun bu halini gören Hanımı Havle bint-i Hakim, […]

Sekran bin Amr, Kureyş’in bir kolu olan Amir bin Lüey kabilesine mensuptur. Cahiliye döneminde Kureyş’in ileri gelenleri arasında yer almıştır. Peygamber Efendimiz(ASM)ın Mekke’de İslamiyeti ilk tebliğ ettiği günlerde hanımı Sevde bint-i Zema ile birlikte müslümanlığı kabul etmiştir. Putları bırakıp iman eden Sekran ve hanımı akrabaları ve müşrikler tarafından uygulanan şiddetli işkencelere göğüs gererler. Mekke’de İslamiyet […]

İlk Müslümanlar arasında yeralan Saib bin Osman, İslamiyeti On Üçüncü kişi olarak kabul ettiği rivayet edilen Osman Bin Maz’un (RA)ın oğludur. Kureyş kabilesinin Beni Cumah koluna mensuptur. Babası, iki amcası ile birlikte İslamiyeti seçen Saib bin Osman, Mekke müşriklerinin çeşitli işkence ve baskılarına maruz kalmıştır. Peygamber Efendimiz (ASM) ın müsaadesiyle Birinci Habeşistan hicretine katılmıştır. Mekke’lilerin […]

Mekke’de dünyaya gelen Ümmü Külsüm bint-i Muhammed, Zeyneb ve Rukiyye’den sonra Efendimiz (ASM)ın Hz. Hatice (RA) dan olan üçüncü kızıdır. Ümmü Külsüm, diğer kardeşleri ile birlikte annesi Hz. Hatice (RA) ile birlikte İslamiyeti ilk kabul edenlerdendir. Ümmü Külsüm, Cahiliye döneminde Ebu Lehep’in oğlu Uteybe ile nikahlanmıştı. ”Tebbet Suresi” nazil olunca Ebu Lehep ve eşi oğullarına […]

Mekke’de dünyaya gelen Hattab bin Haris, Hatib bin Haris ve Mamer bin Haris’in kardeşi, Osman bin Maz’un’un da yeğenidir. Kureyş’in Cumah Oğulları koluna mensuptur. İslam davetinin başladığı ilk günlerde hanımı Fükeyha bint-i Yesar ile birlikte Müslüman olmuştur. İslam davetinin Altıncı yılında, Mekke müslümanlar için yaşanmaz bir hal almış, Müslümanlara uygulan işkence ve baskılar onların dayanma […]

İlk Müslümanlardan olan Muaykıb bin Ebu Fatıma,Ezd kabilesi mensubu olup Mekke’lidir. Müşriklerin kendilerine yaptığı eziyet ve işkencelere dayanamayan Muaykıb, ikinci Habeşistan hicretine katılmıştır. Cafer bin Ebu Talip ile beraber Medineye geldiklerinde Peygamber Efendimizin Hayber’de olduğunu öğrenerek oraya gitmiştir. Muaykıb, Efendimiz(ASM)ın yabancılara göndereceği mektublarını yazdırdığı katipler arasında yeralıp, ayrıca Resulullah’ın mühürdağlığını da yapmıştır. Resulullah parmağında bulunan […]

Mekke’de dünyaya gelen Halid bin Hizam, Hz. Hatice(RA)ın kardeşi Hizam bin Huveylid’in oğludur. İslamiyetin ilk günlerinde imam eden Halid bin Hizam, Peygamber Efendimiz(ASM)a biat etmiştir. İslamiyeti seçtiği ilk günden itibaren işkence, baskı ve zulümlere maruz kalan Halid, artık karar aşamasındaydı. Ya müşriklerin baskısına teslim olacak ya da Habeşistan’a gidecek olan kafileye katılacaktı. Halid sonunda kararını […]

İslamiyetin ilk tebliğ günlerinde müslüman olan Ebu Amir el-Eşari, Yemen’in Zebid şehrinde oturan Eş’ar kabilesindendir. Ebu Amir’in ama iken, gözlerinin sonradan açıldığı ve Habeşistan’a hicret eden müslümanlardan olduğu rivayet edilir. Ebu Amir el-Eş’ari, büyük kumandan ve alim olan Ebu Musa el-Eş’arinin de amcasıdır. Habeşistan’tan Hayber kalesinin fethi sırasında Medine’ye gelen Ebu Amir, Hazreti Peygamber ile […]