Huzeyme bin Cehm, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Babası Beni Abdüddar oğullarından Cehm bin Kays, annesi ise Ümmü Harmele bint-i El Esved’dir. Huzeyme, babası, annesi ve kardeşi ile birlikte İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında müslüman olmuştur. Mekkeli müşriklerin sıkıntı ve işkencelerine genç yaşta uğrayan Huzeyme, yapılan baskı ve zorbalıklara imanından gelen kuvvet ile göğüs germiştir. İslamı kabul eden […]

Medineli olan Abbas bin Ubade’nin künyesi Abbas bin Ubade bin Nadle el-Ensari el-Hazreci’dir. Ensar’ın ileri gelenlerinden olup Hazrec kabilesine mensuptur. Peygamber Efendimiz(ASM)ın daveti üzerine müslüman olmak için Medine’den gelen 12 kişiden birisidir. Birinci Akabe biatında müslüman olan altı kişi ikinci sene yanlarına aldıkları altı Medineli ile beraber on iki kişi olarak Mekke’ye geldiler. O gece […]

Yemen’den Medine’ye gelip yerleşen iki büyük kabileden biri olan Hazrec kabilesinin Neccaroğullarına mensup olan Bera bin Malik’in künyesi el-Bera bin Malik bin Nadr el-Hazreci’dir. Hicretten sonra İslamiyetle şereflendi. Ünlü sahabi Enes bin Malik’in kardeşidir. Cesaret ve kahramanlığı ile meşhurdur. Bedir Gazvesi hariç bütün gazvelerde Rasulullah’la beraber savaşmıştır. Nübüvvet nuru ile nurlanan Bera bin Malik, harp […]

Ensar’ın ileri gelenleri arasında yer alan Ebu Lübabe’nin künyesi Ebu Lübabe Beşir bin Abdilmünzir el-Ensari el-Evsi’dir. Hicretten önce müslüman olmuş, İkinci Akabe Biatına katılan 75 sahabiden birisidir. Bedir Gazvesine gitmek üzere yola çıkan sahabilerin devesi az olduğu için bir deveye sahabiler nöbetleşe biniyorlardı. Ebu Lübabe, Hz. Ali ve Peygamber Efendimiz (ASM) aynı deveye nöbetleşe bineceklerdi. […]

Yiğitliğiyle meşhur sahabilerden Abbad bin Bişr’in künyesi Abbad bin Bişr bin Vakş el-Ensari’dir. Medine’de dünyaya geldi. Evs kabilesinin Eşheloğulları kolundandır. Hicretten önce Medine’ye öğretmen olarak gönderilen Mus’ab bin Umeyr vasıtasıyla müslüman olmuştur. Bedir ve Uhud başta olmak üzere Peygamber Efendimiz(ASM)ın katıldığı bütün savaşlara iştirak etmiştir. Ensarın ileri gelenlerinden olan Abbad bin Bişr, cihat meydanlarında büyük […]

Ebu Amir Amr er-Rahip’in oğlu olan Hanzale bin Ebi Amir Amr bin Sayfi el-Ensari el-Evsi,Hanif dini mensubu olarak tanınmıştı. Babası Cahiliye döneminde Rahip diye bilinirdi. Cahiliye döneminde Hanif dini mensubu olarak tanınan Hanzale iman sahibi olup Allah’ın varlığına birliğine inanır putlara tapmazdı. Evs kabilesinin ileri gelenlerinden olan Hanzale, insanlardan uzak kalıp Hanif dini üzere yaşardı. […]

Ebu Kuhafe, İslamın ilk halifesi Hz. Ebu Bekir (RA)ın babasıdır. Künyesi Ebu Kuhafe Osman bin Amir bin Amr et-Teymi el Kureşi. Cahiliye döneminde Kureyş’in ileri gelenleri arasında yeralır. Bütün ailesi müslüman olduğu halde kendisi Mekke’nin fethinden sonra müslüman olmuştur. Mekke’nin fethinden sonra Rasulullah Kabe’ye girince Hz. Ebu Bekir, babasının elinden tutarak onu Peygamber Efendimiz (ASM)ın […]

İlk Müslümanlar arasında sayılan Ebu Berze’nin künyesi Ebu Berze Nadle bin Ubeyd bin el-Haris el Kalemi’dir. Adı Nadle iken Hz. Peygamber tarafından Abdullah olarak değiştirilmişse de Ebu Berze künyesiyle meşhur olmuştur. Ebu Berze Hayber, Huneyn Gazvesine ve Mekke’nin fethine katılmış ayrıca diğer birçok gazvelere iştirak etmiştir. Mekke fethedildiği sırada Kabe’nin örtüsü altına sığınıp ölümden kurtulmak […]

Eban bin Said, Mekke’de doğmuştur. Kureyş kabilesinden olup soyu Abdülmenaf’ta Hz. Peygamber’in soyu ile birleşir. Künyesi Velid Eban bin Said bin As bin Ümeyye el-Kureyşi’dir. Eban’ın kardeşlerinden Amr ile Halid İslamiyeti kabul edip, Habeşistan’a hicret ederken o aşırı İslam düşmanları arasında yeralmıştır. Eban bin Said, Bedir Savaşında diğer kardeşleri As ve Ubeyde ile birlikte müşriklerin […]

Peygamber Efendimiz (ASM)ın elçilerinden olan Amr bin Ümeyye, Ebu Ümeyye Amr bin Ümeyye bin Huveylid ed-Damri künyesi ile tanınmıştır. Bedir yöresinde yaşayan Beni Damre kabilesi mensubudur. Peygamber (ASM)ın amcası Haris’in torunu Suheyle bint Ubeyde ile evlenmiştir. Uhud Gazvesinden sonra müslüman olmuştur. Cahiliye döneminde cesareti, savaşçılığı ve zekası ile tanınan Amr bin Ümeyye, müslüman olduktan sonra […]