Peygamber Efendimiz(ASV)ın şairi olaran tanınan Hasan İbni Sabit,562 yılında Yesrib’te dünyaya gelmiştir. Cahiliye devrinde de meşhur bir şair olan Sabit, şiirleriyle İslamı müdafaa eden,müşriklerin hicivlerine karşı, Rasulullah’ı(ASV) ve ashabını savunan ilk defa söz ve yazı ile cihat etme şerefine ulaşan yiğit bir sahabidir. Hasan İbni Sâbit (RA) ın Lâmiyye Kasidesi pek meşhurdur. Künyesi Ebû’l Velid, […]

İslâm tarihinde “seyyidüşşühedâ” ve “esedullah” unvanları ile anılan Hz. Hamza, Peygamber Efendimiz(ASV)den bir yıl önce Mekke’de doğdu. Abdülmuttalib’in oğlu olan Hz. Hamza, Allah Rasûlü(ASV) ile hem anne hem de baba tarafından akrabadır. Hz. Peygamber ve Hz. Hamza (RA), amca-yeğen olmanın yanı sıra Ebû Leheb’in cariyesi Süveybe’den birlikte süt emmelerinden dolayı aynı zamanda sütkardeştirler. Akran olmaları […]

Aslen İranlı olan Salim, Mekke’de İslam davetinin ilk yıllarında müslümanlığı kabul etmiştir. Ülkesine yapılan bir saldırıda esir düşerek önce bir yahudiye daha sonra da Sübeyte bint Ensariyye tarafından satın alınan Salim, Ebu Huzeyfe ile evlenen Sübeyte ile birlikte Mekke’ye gelmiştir. Ebu Huzeyfe, müslüman olunca Salim’i azat edip onu evlat edinmiş daha sonra da kendisine kardeş […]

Müşriklerin önde gelenlerinden biri olan Utbe bin Rebîa’nın oğlu Ebu Huzeyfe, İslamı duyar duymaz ailesiyle birlikte ilk kabul edenlerdendir. Müminlerin sayısının 40’ı bulmadan İslam’la tanışan Ebû Huzeyfe, İslâm’ın ilk yıllarında okuma yazma bilen on yedi sahâbîden biriydi. Sehle bint Süheyl ile evli olan Ebu Huzeyfe, Habeşistan’a yapılan her iki hicrete de ailesiyle birlikte katıldı. Daha […]

Peygamber Efendimizin davetine ilk uyan sahabilerden biri de İmran bin Husayn idi. İslam davasına gönül veren İmran, başına gelecek hertürlü çile ve ıstırabı peşinen kabul etmişti. O, İslam’la müşer­ref olduğu sırada, babası Husayn henüz müşriklerin safındaydı. İmrân, babasın­dan yüz çevirmesine rağmen, bir yandan babasının da Müslüman olmasını, putlara tapmaktan vazgeçerek, kâinatın sahibi Yüce Al­lah’a kul […]

İslamiyet’in ilk yıllarında müslüman olan Muammer bin Abdullah, ikinci kafileyle Habeşistan’a hicret edenler arasında yeraldı. Bir müddet Habeşistan’ta kaldıktan sonra Mekke’ye dönen Muaammer(RA) hicret emri üzerine Medine’ye hicret etmekte bi­raz gecikir, bu sebeple yapılan savaşlara iştirak edemedi. Medine de Peygamber Efendimiz (ASV)ın hizmetinde bulunan Muammer bin Abdullah(RA) Re­sû­lul­lah’ın devesi üzerinde bulunan “mahmil”i düzenlemekle vazifelendirilmiştir. Bir […]

Cahiliye döneminde de temiz yaratılışlı ağırbaşlı biri olarak tanınan Osman Bin Maz’un, ilk müminlerdendir. Efendimiz (ASV)ın Darul erkam’a yerleşmeden önce İslamla şereflenmiştir. Osman Bin Maz’un, cahiliye döneminde de,”Akli gideren, benden aşağıdakileri bana güldüren bir şeyi içmem” diyerek hayatında hiç içki içmemişti. Onun İslam’a girişi Ahmed İbni Hanbel’in Müsned’inde şöyle anlatılır: “Resulullah,bir gün Mekke’de evinin yanında […]

Mekke’de doğup büyüyen Kureyş kabilesinin en itibarlı kollarından Beni Mahzum’a mensup Ebu Haşim Seleme bin Hişam İslam’ın ilk yıllarında müslüman olup müşrik ailesinin işkencelerine karşı sabırla direnen bir iman sahibi. Annesi şair sahabilerden ve ilk müslümanlardan Dubaa bint Amir’dir. Rasulullah,insanları gönülden fethetmeye çalışıyor, onları son din İslam’a davet ediyordu. Yakın akrabalarını bir bir uyarıyor, insanlığı […]

İslam davetine ilk uyanlardan biri de Şuca Bin Vehb idi. Esed kabilesine mensup olan Şuca, Habeşistan’a ve Medine’ye hicret ederek iki defa muhacir olmuştur. Bedir, Uhud ve Hendek gazveleri başta olmak üzere Hz. Peygamber’in katıldığı bütün savaşlarda bulunarak büyük kahramanlıklar göstermiştir. Hudeybiye Sulhü’nden sonra Peygamber Efendimizin çeşitli hükümdarlara gönder­diği elçilerden biri de Hz. Şuca idi. […]

Suheyb bin Sinan, asıl adı Umeyre iken daha çok Suheyb bin Sinan ve Rumi olarak tanınmaktadır. Onun böyle tanınmasının sebebi çok küçük yaşta Bizanslılar’ın bölgeye yaptıkları bir saldırıda esir edilmesi ve Bizans topraklarında büyümesidir. Rum kültürüyle yetişen Suheyb gençlik çağında Kelb kabilesi tüccarlarına köle olarak satıldı ve onlar tarafından Mekke’ye götürüldü. Burada Abdullah bin Cüdan […]