BERA BİN MALİK(RA)

Yemen'den Medine'ye gelip yerleşen iki büyük kabileden biri olan Hazrec kabilesinin Neccaroğullarına mensup olan Bera bin Malik'in künyesi el-Bera bin Malik bin Nadr el-Hazreci'dir. Hicretten sonra İslamiyetle şereflendi. Ünlü sahabi…

ENSARDAN EBU LÜBABE (RA)

Ensar'ın ileri gelenleri arasında yer alan Ebu Lübabe'nin künyesi Ebu Lübabe Beşir bin Abdilmünzir el-Ensari el-Evsi'dir. Hicretten önce müslüman olmuş, İkinci Akabe Biatına katılan 75 sahabiden birisidir. Bedir Gazvesine gitmek…
,

ENSARDAN ABBAD BİN BİŞR (RA)

Yiğitliğiyle meşhur sahabilerden Abbad bin Bişr'in künyesi Abbad bin Bişr bin Vakş el-Ensari'dir. Medine'de dünyaya geldi. Evs kabilesinin Eşheloğulları kolundandır. Hicretten önce Medine'ye öğretmen olarak gönderilen Mus'ab…
,

HANZALE BİN EBİ AMİR (RA)

Ebu Amir Amr er-Rahip'in oğlu olan Hanzale bin Ebi Amir Amr bin Sayfi el-Ensari el-Evsi,Hanif dini mensubu olarak tanınmıştı. Babası Cahiliye döneminde Rahip diye bilinirdi. Cahiliye döneminde Hanif dini mensubu olarak tanınan Hanzale…
,

EBU KUHAFE (RA)

Ebu Kuhafe, İslamın ilk halifesi Hz. Ebu Bekir (RA)ın babasıdır. Künyesi Ebu Kuhafe Osman bin Amir bin Amr et-Teymi el Kureşi. Cahiliye döneminde Kureyş'in ileri gelenleri arasında yeralır. Bütün ailesi müslüman olduğu halde…
,

EBU BERZE ESLEMİ(RA)

İlk Müslümanlar arasında sayılan Ebu Berze'nin künyesi Ebu Berze Nadle bin Ubeyd bin el-Haris el Kalemi'dir. Adı Nadle iken Hz. Peygamber tarafından Abdullah olarak değiştirilmişse de Ebu Berze künyesiyle meşhur olmuştur. Ebu…
,

EBAN BİN SAİD (RA)

Eban bin Said, Mekke'de doğmuştur. Kureyş kabilesinden olup soyu Abdülmenaf'ta Hz. Peygamber'in soyu ile birleşir. Künyesi Velid Eban bin Said bin As bin Ümeyye el-Kureyşi'dir. Eban'ın kardeşlerinden Amr ile Halid İslamiyeti kabul…

İLK ELÇİ AMR BİN ÜMEYYE(RA)

Peygamber Efendimiz (ASM)ın elçilerinden olan Amr bin Ümeyye, Ebu Ümeyye Amr bin Ümeyye bin Huveylid ed-Damri künyesi ile tanınmıştır. Bedir yöresinde yaşayan Beni Damre kabilesi mensubudur. Peygamber (ASM)ın amcası Haris'in torunu…

EBU SÜFYAN EL HAŞİMİ (RA)

Ebu Süfyan bin Haris bin Abdülmuttalib el Haşimi, künyesi ile bilinen Ebu Süfyan, 570 yılında Mekke'de doğmuştur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın amcası Haris'in oğludur. Halime, Efendimiz ile birlikte Ebu Süfyan'ı da emzirdiği için…

EBU CENDEL BİN SÜHEYL(RA)

Süheyl bin Amr'ın oğlu olarak Mekke'de doğup büyüyen Ebu Cendel bin Süheyl, Bedir Savaşından önce müslüman olmuştur. Müşriklerin önde gelen liderlerinden olan babası Süheyl bin Amr, oğlunun müslüman olmasını kabul etmedi…