ÖLÜ RUHUM YENİDEN CANLANDI

Şu fıkra ikinci bir Sabri olan Hâfız Ali’nindir.

Efendim; Yirmi Beşinci Söz, Cenâb-ı Hakkın ferman-ı mübîni olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân için öyle bir vuzuh-u etemmi hâvi bir muarrif-i hakikîdir ki, bahr-i hakaikte seyr ü seyahat eden ve haricen çelikle mücellâ ve müstahkem ve dahilen elmas ve akikle müzeyyen ve müberhen ve menba-ı hakikîsi olan Furkan-ı Hakîm gibi, daima gençliğini ve resanetini, ziynet ve hüsnünü tezyid ve muhafaza eden ve hiçbir vecihle ahkâm-ı memdûhasına nakîsa getirmeyen, bir sefine-i semâviyenin mahsûlü olup, kalbleri kışırlanarak felsefenin çıkmaz çığırlarına sapan gafil ve âsilere şiddetle darbe-i müthişe ve mühlikesini çarpan o Söz, mutilere lûtf-u dest-i mânevisiyle dünyevî ve uhrevî nihayetsiz mükâfatını ihsan eden Cenâb-ı Hakkın, zât-ı Üstadânelerine lütuf buyurduğu ve Vehhâb ism-i celîlinden tulû eden nurun lem’asıyla ziyalandırıp hakaik-i İlâhiyenin zerrelerini bile pırlantalar gibi görüp ve gösteren Üstadımın hakâik denizinde seyir ve seyahatleri esnasında isabet eden mevceler ki, yekdiğerini müteakip herbirisi başlı başına bir mu’cize, hattâ bir katresi bile îcazıyla i’câzını gösterdiğini gördüğümde, Mâşâallah, elhamdü lillâhi alâ nûri’l-iman ve hidâyeti’r-Rahmân cümle-i celîlesini lisanımda vird ediyorum.
Ali
….. …..
Şu fıkra, mühim bir talebe olan Seyyid Şefik’indir.

Şifahâne-i kalbinizden tulû eden Otuz Üçüncü Sözünüzle otuz üç cihetten marîz olan kalb-i mecruhumuzu tedavi buyurmanızı bilhassa istirham eylerim.
Seyyid Şefik

….. …..
İnşaallah Kur’ân’a büyük hizmet edecek olan Küçük Hâfız Zühdü’nün mektubudur.

Bugün istinsahına muvaffak olduğum i’câz-ı Kur’ân’ın bu biçare talebenize bahşetmiş bulunduğu nihayetsiz füyûzat, mevte mahkûm ruhuma öyle bir tabib i hâzık ameliyatı yapmış ki, mübtelâ olduğum emrâz-ı kalbiyeyi tedavi ve yeniden hayat bahşetmiş olduğundan, arz-ı minnetdârî eyler ve bu bînazîr mücevherat mahzeninin diğer renkli kapılarının da açılmasını âcizâne istirham eylerim.
Otuz Üçüncü Mektubun otuz üç penceresinden ayrı ayrı lemeân eden nuranî ziyalar kalb-i âcizâneme feyyaz nurlarıyla gül-âblar serpti. Daha birçok Nur Risalelerinin füyuzâtından hisseyâb olmasını bârigâh-ı Ehadiyyetten tazarru ederim efendim.
Hâfız Zühdü(Barla Lahikası)

Risale-i Nur’un Barla dönemi talebelerinden Hafız Ali Ağabey, Seyyid Şefik ve Hafız Zühdü’nün o günlerde yazdıkları ve mütalaa ettikleri Yirmi Beşinci Söz ve Otuz Üçüncü Söz ile alakalı kendi duygu ve düşüncelerini elde ettikleri faydaları ”mevte mahkum ruhuma tabib-i hazık ameliyatı ile yeniden hayat bahşetmiş” sözleri ile bizlerle paylaşıyorlar.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir