Girdi yapan Nurköy

MEDİNE’YE İLK HİCRET EDEN HANIM SAHABİLERDEN FATIMA BİNTİ KAYS(R.ANHA)

Mekke’li olan Fatıma binti Kays, Fihreoğulları kabilesine mensup olup künyesi Fatıma binti Kays bin Halid el-Kureşiyye’dir. Babası Kays bin Halid, annesi Ümeyye binti Rebia’dır. İslamın ilk yıllarında müslüman olmuştur. İslam ile şereflenen Fatıma binti Kays, Allah ve Rasulüne tam itaat edenler arasında yeralmıştır. Rasulullah’ın Mekke’den Medine’ye hicret etmesinin ardından Mekke’de fazla kalmayan Fatıma binti Kays, […]

HAYATIN BEŞ MERTEBESİ

BİRİNCİ SUAL: Hazret-i Hızır Aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? Elcevap: Hayattadır. Fakat merâtib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu sebepten, bazı ulema hayatında şüphe etmişler. Birinci tabaka-i hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir. İkinci tabaka-i hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas Aleyhimesselâmın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani, […]

ÇALIŞKAN HANEDANINDAN SADIK ÇALIŞKAN

Sadık Çalışkan, 1941 yılında Emirdağ’da doğmuştur. Çalışkan Hanedanının en küçük fertlerinden biridir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin sırdaşı Mehmed Çalışkan Ağabeyin oğlu, Ceylan Ağabeyin küçük kardeşidir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 31 Temmuz 1944 te Denizli’den Afyon’a getirilir. Burada yirmi gün kalır. Ağustos Ayı sonlarında akşama yakın Şaban Ayında Emirdağ’a getirilir. Burada bir otele yerleştirilir. Üstad Hazretleri, 1950 yılına […]

RUMUZAT-I SEMANİYE RİSALESİ

Rumuzat-ı Semaniye Risalesi nelerden bahsediyor?? Neleri konu almıştır? Yirmi Dokuzuncu Mektub’un Sekizinci kısmı Rumuzat-ı Semaniye olarak anılır ve Sekizinci Mesele olarak telif edilmiştir. Sekiz Remizdir. Remizlerin esası, ilm-i cifrin mühim bir düsturu ve ulum-u hafiyenin mühim bir anahtarı ve bir kısım esrar-ı gaybiye-i Kur’aniyenin mühim bir miftahı olan tevafuktur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an harflerinin ne […]

BİRİNCİ VAZİFE-İ NURİYE

Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i imaniyede azimkâr kardeşlerim; Evvelâ: Birinci vazife-i Nuriye, inşaallah matbaanın pek çok fevkinde iş görecek. Şimdi de şakirtlerine büyük sevaplar ve kuvvetli iman hizmetleri veriyor. Acaba bu vazife ileri gidiyor mu, yoksa bu kışın ağır şeraitiyle geri mi kalıyor? İkinci vazife de, Onuncu Söz, zeyilleriyle beraber, iki Mu’cizât risaleleri ve zeyillerinin […]

,

SERİYYE KOMUTANI ABDULLAH BİN ATİK(RA)

Medine de doğan Abdullah bin Atik, Hazreç kabilesinden olup künyesi Abdullah bin Atik el-Ensari’dir. Medineli ilk müslümanlardan olan Abdullah bin Atik, Rasulullah ile birlikte bütün Gazvelerde katılmıştır. Daha çok Abdullah bin Atik Seriyyesi adı ile anılan baskının kumandanı olarak tanınmıştır. Hayber Yahudilerinin reisi olan Ebu Rafi Selam bin Ebu Hukayk, Hayber’in en zengini olup civardaki […]

,

EBEDİ HAYAT İÇİN SAADETLİ YOL

SEKİZİNCİ NÜKTE فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ : “Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki: Allah bana yeter.” Tevbe Suresi, 129 ncu ayeti)dan evvelki olan لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُولٌ “Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki…” Tevbe Suresi, 128 nci ayeti)ilh. âyeti, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ümmetine karşı kemâl-i şefkat ve nihayet re’fetini gösterdikten sonra, […]

,

TEMİZ KALBLİ FATMA SEYHAN

Fatma Seyhan, 1320 yılında Burdur’da dünyaya gelmiştir. Babasının adı Emir, annesinin adı Adile’dir. Van’dan Burdur’a askerlik için gelip buraya yerleşen Eyüp Seyhan ile evlenmiştir. Eyüp Seyhan, küçük yaşlarda Van’da Üstad Hazretlerini tanımış ve bir kaç dersinde bulunmuştur. Burdur’da telgraf çavuşu olarak görev yapmıştır. Birgün yolda Üstad Hazretlerini görünce, ”Seydam siz burada ne yapıyorsunuz?” diyerek onunla […]

,

İNSANIN HİZMET VE İBADETİ

İnsan yaptığı hizmet ve ibadetinin neticesini beklemeli midir? İnsan yaptığı hizmet ve ibadetini hiçbir beklenti içine girmeden sırf Allah’ın rızasını kazanmak için yapmalıdır. Meşhur bir söz vardır, ”İnsan vazifesini yapıp, vazife-i İlahiyeye karışmamalı”dır. Bizim vazifemiz iman hizmetinde bulunmaktır. Biz hizmetimizle İslam alemini hidayetini isteriz. Fakat, hidayet işi Cenab-ı Hakk’ın takdirine kalır. O hikmetine göre verir. […]

,

DİNSİZLİK GAYESİYLE BİD’AT ÇIKARANLAR

Hulûsi Beyin bir fıkrasıdır. Yirmi Dokuzuncu Mektubun Yedinci Kısmı, 1. Şeâir-i İslâmiyenin tağyirine asla razı olmayan ve tahammül edemeyerek kulaklarını tıkayanların kanaatlerindeki isabete kat’î bir hüccet; 2. Te’vilkârâne “Zahirî muvafakat gösteriyorum” iddiasında bulunanları birinci zümreye ilhak ettirecek müessir bir kuvvet; 3. Ulemâü’s-sû’ ahzâbına şedit bir tokat; 4. Muhtelif nam ve vesilelerle, dinsizlik gayesiyle bid’alar çıkaranlara, […]