Yazılar

ÖLÜ RUHUM YENİDEN CANLANDI

Şu fıkra ikinci bir Sabri olan Hâfız Ali’nindir. Efendim; Yirmi Beşinci Söz, Cenâb-ı Hakkın ferman-ı mübîni olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân için öyle bir vuzuh-u etemmi hâvi bir muarrif-i hakikîdir ki, bahr-i hakaikte…

NUR ESERLERİNDE HERŞEY VAR

  ''Sözler namında olan bahr-i muhît-i Nurda iki seneyi mütecaviz bir zamandan beri seyr ü seyahatimin semere ve neticesini görüp bilmek hususunda şimdiye kadar zemin ve zaman müsait olmadığından, sermaye-i ticaretimin ne…

RİSALE-İ NUR'LA ALAKADAR OLMAK

''Niyetim büyük, tevfik Hüdâdan. Yalnız oda cemaatimize Yirmi Beşinci Söze kadar okudum. Ve inşaallah devam edeceğim. Emrinize tebean ve duanıza binaen fütur getirmiyorum. Maddî vazifem oradakinden daha ağırdır. Fakat her umurumda…

GURBET HAYATININ SAFHALARI

Altıncı Mektup بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ سَلاَمُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمَا…

AYET KELİME VE HARFLER

Hüsrev’in fıkrasıdır. Sevgili Üstadım, muhterem Efendim; Kur’ân-ı Kerîmin âyât ve kelimât ve hurufâtında görünen ihtilâf bertaraf edilmek üzere, yeniden hakikî ve esaslı bir surette âyât ve kelimât ve hurufâtın…

İSLAM OKYANUSU

Sözler’i müştakların ellerine yetiştiren kardeşim Bekir Ağa’nın fıkrasıdır. Elimizdeki hakaik-i Kur’âniyeyi câmi Nur risaleleri, her an ve zaman bizi tarîk-i hakikatin nurlarına istiğrak ederek, şu zaman-ı hâzıranın…

YEDİ BÜYÜK GÜNAH

"Yedi büyük günah" ifadesi ile anlatılmak istenen günahlar nelerdir? Yedi büyük günah, cinayet, zina, şarap içmek, anne ve babaya asi olmak, kumar oynamak, yalancı şahitlik etmek, dine zarar veren batıl fikirlere taraftar olmak…

İMAN KURTARMA HİZMETİ

Şu fıkra Mesud Efendinindir. Ey benim muhterem Üstadım; Hadd-i bülûğumdan bu âna kadar, lâîn şeytanın zırhından mâmul bir sanduka derûnunda kilitlemiş olduğu akl-ı uhrevî ve imanımı tazyik altına almıştı. Duanız…

DÖRT HALİFE'NİN YOLU

Hazret-i Ebu Bekir (RA) ve Hazret-i Ömer (RA) ve Hazret-i Osman (RA)'nın meşrebi nedir? Risale- Nur Külliyatında,"Hem Hazret-i Ebu Bekir (RA) ve Hazret-i Ömer (RA) ve Hazret-i Osman (RA)'nın meşrebini Risale-i Nur takip etmiş.''…

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI

Risale-i Nur Külliyatı kaç parça eserden meydana gelmiştir? Risaletü’n-Nur, Mektubatü’n-Nur veya Risale-i Nur Külliyatı herbirisi insanı gafletten uyandıran, doğru yolu gösteren eser olarak Yüz Otuz parçadır. Risaleler…