,

ENSARDAN ABBAD BİN BİŞR (RA)

Yiğitliğiyle meşhur sahabilerden Abbad bin Bişr'in künyesi Abbad bin Bişr bin Vakş el-Ensari'dir. Medine'de dünyaya geldi. Evs kabilesinin Eşheloğulları kolundandır. Hicretten önce Medine'ye öğretmen olarak gönderilen Mus'ab…
,

HANZALE BİN EBİ AMİR (RA)

Ebu Amir Amr er-Rahip'in oğlu olan Hanzale bin Ebi Amir Amr bin Sayfi el-Ensari el-Evsi,Hanif dini mensubu olarak tanınmıştı. Babası Cahiliye döneminde Rahip diye bilinirdi. Cahiliye döneminde Hanif dini mensubu olarak tanınan Hanzale…
,

EBU KUHAFE (RA)

Ebu Kuhafe, İslamın ilk halifesi Hz. Ebu Bekir (RA)ın babasıdır. Künyesi Ebu Kuhafe Osman bin Amir bin Amr et-Teymi el Kureşi. Cahiliye döneminde Kureyş'in ileri gelenleri arasında yeralır. Bütün ailesi müslüman olduğu halde…
,

EBU BERZE ESLEMİ(RA)

İlk Müslümanlar arasında sayılan Ebu Berze'nin künyesi Ebu Berze Nadle bin Ubeyd bin el-Haris el Kalemi'dir. Adı Nadle iken Hz. Peygamber tarafından Abdullah olarak değiştirilmişse de Ebu Berze künyesiyle meşhur olmuştur. Ebu…
,

EBAN BİN SAİD (RA)

Eban bin Said, Mekke'de doğmuştur. Kureyş kabilesinden olup soyu Abdülmenaf'ta Hz. Peygamber'in soyu ile birleşir. Künyesi Velid Eban bin Said bin As bin Ümeyye el-Kureyşi'dir. Eban'ın kardeşlerinden Amr ile Halid İslamiyeti kabul…