Yazılar

HANZALE BİN EBİ AMİR (RA)

Ebu Amir Amr er-Rahip'in oğlu olan Hanzale bin Ebi Amir Amr bin Sayfi el-Ensari el-Evsi,Hanif dini mensubu olarak tanınmıştı. Babası Cahiliye döneminde Rahip diye bilinirdi. Cahiliye döneminde Hanif dini mensubu olarak tanınan Hanzale…

EBU KUHAFE (RA)

Ebu Kuhafe, İslamın ilk halifesi Hz. Ebu Bekir (RA)ın babasıdır. Künyesi Ebu Kuhafe Osman bin Amir bin Amr et-Teymi el Kureşi. Cahiliye döneminde Kureyş'in ileri gelenleri arasında yeralır. Bütün ailesi müslüman olduğu halde…

SAFİYYE BİNT-İ ABDÜLMUTTALİP (R.ANHA)

Miladi 567'de Mekke'de doğan Safiyye bint-i Abdülmuttalip'in babası Abdülmuttalip bin Haşim, annesi Hale bint-i Vüheyb'dir. Peygamber Efendimiz (ASM)ın altı halasından biridir. Cahiliye döneminde önce Haris bin Harb ile evlenmiş…

İYAS BİN BÜKEYR (RA)

Bükeyr bin Abdüyalil'in oğlu olan İyas bin Bükeyr, Mekke'de doğmuştur. Dedesi Abdüyalil, Cahiliye döneminde Nufeyl bin Abdüluzza el Adevi ile yaptığı barış sebebiyle Adevi bağı ile de tanınır. Annesi Afra bint-i Ubyed ise,…

HALİD BİN BÜKEYR (RA)

Bükeyr bin Abdüyalil'in oğlu olan Halid bin Bükeyr, Mekke'de dünyaya gelmiştir. Dedesi Abdüyalil, Cahiliye döneminde Nufeyl bin Abdüluzza el Adevi ile yaptığı barış sebebiyle Adevi bağı ile de tanınır. Annesi Afra bint-i Ubyed…

MAHMİYE BİN CEZ (RA)

Mahmiye bin Cez, Mekke'de doğmuş, Cahiliye döneminde Kureyş'in kollarından Beni Sehm'in ortağı Beni Zübeyd mensubudur. İslam tebliğinin başladığı ilk yıllarda Müslüman olmuştur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın insanları tek bir…

YAZI VARDI EBU CEHİL

İslamiyetten önceki dönemler niye Cahiliye dönemi ismi ile anılıyor, o dönemde yazı yokmuydu? Arapların, İslamiyetten önceki dönemine Cahiliye dönemi denilmesi yazı olmamasndan dolayı değildir. Cehalet, bilmemek değil, yanlış…

KAYS BİN HUZAFE (RA)

Kays bin Huzafe, Kureyş kabilesinin Sehmoğulları koluna mensup olarak Mekke'de dünyaya gelmiştir. Babası Huzafe bin Kays, annesi ise hanım sahabilerden Temime binti Hursan'dır. Sehm kabilesine ismini veren Sehm'in soyu Peygamber Efendimizin…

YEZİD BİN ZEM’A (RA)

Mekke'de doğan Yezid bin Zem'a Kureyş'in Esed Oğulları Kabilesindendir. Kureyş eşrafından olan Yezid, Cahiliye döneminde Mekke'lilerin danışmanı konumundaydı. Annesi Karibe el Kübra bint-i Ebu Ümeyye'de Mahzumoğulları kabilesinden…

SEKRAN BİN AMR(RA)

Sekran bin Amr, Kureyş'in bir kolu olan Amir bin Lüey kabilesine mensuptur. Cahiliye döneminde Kureyş'in ileri gelenleri arasında yer almıştır. Peygamber Efendimiz(ASM)ın Mekke'de İslamiyeti ilk tebliğ ettiği günlerde hanımı Sevde…