ÇEKİRDEK TEVHİD NURUNUN EN PARLAK DELİLİ

Elhâsıl; herbir ağacın evveli, öyle bir sandukça ve program, ve âhiri, öyle bir târifename ve nümune; ve zahiri, öyle bir musannâ hulle ve bir münakkaş libas; ve bâtını, öyle bir fabrika ve destgâhtır ki, bu dört cihet öyle birbirine bakıyorlar.

Ve dördün mecmuundan öyle bir sikke-i âzam, belki bir ism-i âzam tezahür eder ki, bilbedahe, bütün kâinatı idare eden bir Sâni-i Vâhid-i Ehadden başkası o işleri yapamaz.

Ve ağaç gibi her zîhayatın evveli, âhiri, zâhiri, bâtını birer sikke-i tevhid, birer hâtem-i vahdet, birer mühr-ü ehadiyet, birer turra-i vahdâniyet taşıyor.

İşte, bu üç misaldeki ağaca kıyasen, bahar dahi çok çiçekli bir ağaçtır. Güz mevsiminin eline emanet edilen tohumlar, çekirdekler, kökler, ism-i Evvelin sikkesini; ve yaz mevsiminin kucağına dökülen, eteğini dolduran meyveler, hububat ve sebzevatlar ism-i Âhir’in hâtemini ve bahar mevsimi, hûri’l-în misillü birbiri üstüne giydiği sündüs-misâl hulleler ve yüzbin nakışlarla süslenmiş fıtrî libaslar ism-i Zâhirin mührünü ve baharın içinde ve zeminin batnında işleyen Samedânî fabrikalar ve kaynayan rahmânî kazanlar ve yemekleri pişirttiren Rabbânî matbahlar, ism-i Bâtının turrasını taşıyorlar.

Hattâ herbir nevi -meselâ, nev-i beşer- dahi bir ağaçtır. Kökü ve çekirdeği mazide ve semereleri, neticeleri müstakbelde olarak hayat-ı cinsiye ve bekà-yı nev’î içinde gayet muntazam kanunların bulunması gibi, hâl-i hazır vaziyeti dahi, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye düsturlarının hükmü altında bir sikke-i tevhid ve zâhirî karışıklıklar altında gizli, muntazam bir hâtem-i vahdet ve müşevveş ahvâl-i beşeriye altında mukadderat-ı hayatiye denilen kaza ve kaderin düsturlarının hükmü altında bir mühr-ü vahdâniyet taşıyor.” (Şualar)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Tevhid’in en parlak nuru olan çekirdeğe nazarımızı çekiyor. Çekirdek bir ağacın programını içinde barındıran ve taşıyan küçük bir sandık gibidir.

Ağacını hiç bimediğimiz,görmediğimiz bir meyve elimize geçse, onu çekirdeği sayesinde tanıyabiliriz. Ağacın bilgisi o çekirdek de saklıdır. Çekirdeği, topraga koy ve içindeki bilgileri izle.

İnsanın Evvel’i, bir damla su, yani meni, bunun içinde bütün plan ve program yazılıdır. Ahir isminde Allah,bir dazmla sudaki insan programını açıp maddi alemde sergiledi. Bebek, çocuk, genç, ihtiyar.

Zahir ismi o damla su içindeki programın maddi alemde ilan ve açıga çıkarılması, meni içindeki insan programının görünür hale getirilmesidir.

Batın ismi,insanın evladı ve ondaki bir damla sudur. İnsanın başlangıcı meni, sonucu evladı.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir