MİLASLI İNCE MEHMED

1897 de Muğla’ya Bağlı Milas’ta dünyaya gelen İnce Mehmed çevresinde nüktedan, konuşkan, becerikli bir insan olarak tanınmıştır. Milaslı İnce Mehmet, küçük bir un dükkanında unculuk yapıp, un alıp satardı. İnci gibi, çok güzel yazısı olan İnce Mehmed, matbaa gibi yazı yazardı. Milaslı İnce Mehmed, güzel yazısıyla yüzler­ce risale yazıp, ima­na su­sa­mış kim­se­le­re ulaş­tı­ran Nur Talebelerinden birisi.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Kastamonu Lahikasında yeralan bir mektubunda, Halil İbrahim ile İnce Mehmed’in Hüsrev ve Rüştü’deki bir özelliğe benzetiyor: ”İkisine, Hüsrev’le Rüştü gibi, bir ruh, iki cesed nazarıyla bakıyorum.”diyor.

Milas’ın Hacı İlyas Mahallesinde oturan İnce Mehmed, aynı mahallede oturan Halil İbrahim ile arkadaştılar. Eskişehir Hapsinden sonra, her iki arkadaş, sekiz yıl sonra Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile beraber, Denizli Hapsinde de dokuz ay beraber kalmışlardır.

Üs­tad Bediüzzaman Hazretleri, bir başka mektubunda İnce Mehmed ile ilgili şöyle bahseder,”hu­su­si du­a­la­rı­mı­za,ka­zanç­la­rı­mı­za, hu­su­san İn­ce Meh­med his­se­dar ol­ma­la­rı­nı ve se­lâ­mı­mı­zı teb­liğ eder­si­niz.”

”Halil İbrahim’in mektubu, belki her mektubu hem onun hem İnce Mehmed’in namına kabul ediyorum. İkisine, Hüsrev’le Rüşdü gibi bir ruh iki ceset nazarıyla bakıyorum. Cenab-ı Hak onları muvaffak etsin ve emsalini oralarda çoğaltsın. Ve o mektupta, Risale-i Nur’un talebelerinden Hâfız Mehmed Emin ve Mustafa Çavuş ile beraber, Siirtli Ahmed ve Salahaddin ve İzzeddin gibi zatlar da Risale-i Nur’la alâkadar olduklarını bildiriyor. Biz de onlara birer birer hem selâm hem onları da Risale-i Nur talebeleri içinde duada teşrik edeceğiz. (Kastamonu Lahikası)

Halil İbrahim’in, Risale-i Nur hakkında gayet tatlı ve güzel ve mutabık temsili ve tavsifi –içinde– samimi ihlasından ve kanaatinden geldiği cihetle, bizce gayet parlak ve edibane düşmüş. Risale-i Nur’a ait kısmını Lâhika’ya yazacağız. Hakikaten Risale-i Nur’un mühim ve sebatkâr ve daimî bir rüknü olduğuna şüphe kalmamış. Ona ve rüfekasına her gün hususi dualarımıza, kazançlarımıza, hususan İnce Mehmed hissedar olmalarını ve selâmımızı tebliğ edersiniz.(Kastamonu Lahikası)

”İşte on sene zarfında Halil İbrahim gibi iki-üç dostuma hususî ve imanî risalelerimi göndermek elbette, hiçbir cihetle itiraz olamaz. Tesettür risalesi ise yanlışlıkla ona gitmiştir. Mesmuatıma göre, ‘Onuncu Söz’ün şopoğrafla yazılmış tetimmesini ‘Onuncu Söz’ ile beraber yedi sene evvel hanına gelen bir yolcudan almıştır. işte bu adamın benim hakkında tesbit edilmeyen suçumdan ona hakikî birsuç ifraz edip ve onun suçundan İnce Mehmed gibi bazı adamlara hisse çıkarmak, elbette Eskişehir mahkemesi gibi kuvvetli hüsn-ü adaleti takip eden yüksek bir mahkeme bunu hoş görmez.”Osmanlıca 27. Lem’a

1970 yılında vefat eden İnce Mehmed’e, Nurkoy olarak Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir