ÇEKİRDEK İLE TEVHİD İSPATI

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,’çekirdekten yetişme’ sözüne atıfta bulunarak,Çekirdek’te,Tevhidin, Allah’a iman etmenin en parlak bir nurunu bizlere göstermekte.

Çekirdek ile, Rabbimizin dört ismi ” O Evveldir, Ahirdir,Zahirdir,Batındır”(Hadid Suresi,3 ayeti)nin ortaya koyduğu hakikatler ispat edilmekte.

Üstad Hazretleri, Allah’ın isim ve sıfatlarının haşmetli bir şekilde çekirdekte göstermekte. Çekirdek ağacın proğramını içinde barındıran ve taşıyan küçük bir sandık gibidir. Ağacını hiç görmediğimiz bir meyve elimize geçse, çekirdeği ile onu tanımamız mümkün. Ağacın bilgisi o çekirdekte var. Çekirdeği koy toprağa içindeki bilgileri izle. İşte, çekirdekle Tevhid ispatı :

”İsm-i Evvel(Allah’ın herşeyden önce var olduğunu, kendinden öncesi olmadığını gösteren ismi) ile işaret edildiği gibi, her bir meyvedar ağacın menşe-i aslîsi olan çekirdek, öyle bir sandukçadır ki,o ağacın programını ve fihristesini ve plânını; ve öyle bir destgâhtır ki, onun cihazatını ve levazımatını ve teşkilâtını ve öyle bir makinedir ki, onun iptidadaki incecik vâridatını ve lâtifâne masârifini ve tanzimatını taşıyor.

Ve ism-i Âhir( Allah’ın herşeyten sonra var olacağını ve sonu olmadığını ifade eden ismi)le işaret edildiği gibi, her bir ağacın neticesi ve meyvesi öyle bir tarifenamedir ki, o ağacın eşkâlini ve ahvâlini ve evsafını, ve öyle bir beyannamedir ki, onun vazifelerini ve menfaatlerini ve hassalarını; ve öyle bir fezlekedir ki, o ağacın emsalini ve ensâlini ve nesl-i âtisini o meyvenin kalbinde bulunan çekirdeklerle beyan ediyor, ders veriyor.

Ve ism-i Zâhir(Allah’ın varlığının eserleriyle ve delilleriyle görünür olduğunu gösteren ismi) ile işaret edildiği gibi, her ağacın giydiği suret ve şekil, öyle musannâ ve münakkaş bir hulledir, bir libastır ki, o ağacın dal ve budak ve âzâ ve eczasıyla tam kàmetine göre biçilmiş, kesilmiş, süslendirilmiş. Ve öyle hassas ve mizanlı ve mânidardır ki, o ağacı bir kitap, bir mektup, bir kaside suretine çevirmiştir.

Ve ism-i Bâtın(Allah’ın herbir varlığın içyüzünü mükemmel bir şekilde yaratıldığını bildiren ismi) ile işaret edildiği gibi, her ağacın içinde işleyen destgâh öyle bir fabrikadır ki, o ağacın bütün ecza ve âzâsını teşkil ve tedvir ve tedbirini gayet hassas mizanla ölçtüğü gibi, bütün ayrı ayrı âzâlarına lâzım olan maddeleri ve rızıkları, gayet mükemmel bir intizam altında sevk ve taksim ve tevzi ile beraber akılları hayret içinde bırakan şimşek çakmak gibi bir sür’at ve saati kurmak gibi bir sühulet ve bir orduya arş demek gibi bir birlik ve beraberlik ile o hârika fabrika işliyor.
….. … ….
Hattâ her bir nevi—meselâ, nev-i beşer—dahi bir ağaçtır. Kökü ve çekirdeği mazide ve semereleri, neticeleri müstakbelde olarak hayat-ı cinsiye ve bekà-yı nev’î içinde gayet muntazam kanunların bulunması gibi, hâl-i hazır vaziyeti dahi, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye düsturlarının hükmü altında bir sikke-i tevhid ve zâhirî karışıklıklar altında gizli, muntazam bir hâtem-i vahdet ve müşevveş ahvâl-i beşeriye altında mukadderat-ı hayatiye denilen kaza ve kaderin düsturlarının hükmü altında bir mühr-ü vahdâniyet taşıyor.(Şualar,İkinci Şua)

Üstad Hazretleri,ağacın bütün proğramının çekirdekte yazılmasının, katibine,yani, Evvel ismine sonra bu çekirdek maddi alemde açtı,Ahir ismi,çekirdek ağac oldu maddi alemde sergilendi,Zahir ismi,ağacın iç kısmı olan organlarındaki mükemmel intizam ve çalışma ise Batın ismini gösterdiğini ifade etmekte.

İnsanın da Evvel’i plan ve proğramları kayıtlı bir damla su(meni),Allah bir damla sudaki proğramı maddi alemde açtı Ahir ismi,bebek,genç,ihtiyar o proğramın ilan ve açıga çıkması Zahir ismi,insanın iç organlarındaki mükemmellikte Batın ismidir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir