EN BÜYÜK MUCİZE KUR’AN

Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam’ın bine yakın mucizesi içinde O’nun en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir.
Kur’an’ın da en büyük davası Tevhid, Allah’ın bir olduğunu beyan ederek insanları şirkin her çeşidinden muhafaza edip, onları bu bataktan kurtarmasıdır.

Kur’an-ı Kerim, kainat kitabını açıklamış,insanlara anlatmış,o kitabın katibi olan Rabbimizi bize tarif etmiştir.Allah’ı sıfatlarıyla,isimleriyle,fiilleriyle bizlere açık açık anlatmıştır.Şahsi hayatımıza,toplum hayatımıza dair emir ve yasakları bildiren şeriat kitabıdır.

Kur’an okunduğunda her harfine en az on sevap verilen bir zikir kitabı, Allah’ın isim ve sıfatlarını tanıtması yönüyle de, Allah’ı bilmeyi öğreten bir marifet kitabdır.

Kur’an’da her hak mezhep ve meşrebin esasları mevcuttur.Her tefsir alimi Kur’an’dan farklı manalar sezmiş ve farklı feyizlerin kapılarını açarak insanların da istifadesine sunmuştur.Kur’an farklı esma tecellileri ile de farklı irşat yollarını, her topluluğun anlayışına göre yorumlara açan bir kitap hüviyetindedir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,Risale-i Nur’larda Kur’an’ın çok çeşitli yönlerini bizlere izah etmektedir. İşte bunlardan Mektubat adlı eserde geçen bir bölümü şöyle :

”İşte, Rabbimizi bize tarif eden Kur’ân-ı Hakîm,
· şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,
· şu sahâif-i arz ve semâda müstetir künûz-u esmâ-i İlâhiyenin
keşşâfı
· şu sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikın miftâhı,
· şu âlem-i şehadet perdesi arkasındaki âlem-i gayb cihetinden
gelen iltifâtât-ı Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliyenin
hazinesi,
· şu âlem-i mâneviye-i İslâmiyenin güneşi, temeli, hendesesi,
· âvâlim-i uhreviyenin haritası,
· Zât ve sıfât ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i
vâzıhı, burhan-ı nâtıkı, tercüman-ı sâtıı,
· şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi, hikmet-i hakikîsi, mürşid
ve hâdîsi,
· hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat,
· hem bir kitab-ı dua ve ubûdiyet,
· hem bir kitab-ı emir ve davet,
· hem bir kitab-ı zikir ve marifet gibi,
· beşerin bütün hâcât-ı mâneviyesine karşı birer kitap ve
bütün muhtelif ehl-i mesâlik ve meşârib olan evliya ve
sıddıkînin, asfiya ve muhakkikînin herbirinin meşreplerine
lâyık birer risale ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir.

Sebeb-i kusur tevehhüm edilen tekraratındaki lem’a-i i’câza bak ki: Kur’ân hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı davet olduğundan, içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir ve eblâğdır. Ehl-i kusurun zannı gibi değil. Zira, zikrin şe’ni, tekrar ile tenvirdir. Duanın şe’ni, terdad ile takrirdir. Emir ve davetin şe’ni, tekrar ile te’kittir.” (Mektubat, On Dokuzuncu Mektub)

”Allah’ım, Kendisine hakla batılı ayırt eden Kur’an-ı Hakîm’in indirildiği Zat’a, O’nun bütün Al ve Ashabına salât
ve selâm eyle.Amin”

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir