İslamiyet’in ilk yıllarında Müslüman olan Abdullah bin Süheyl (RA), müşriklerin dayanıl­maz işkencelerine maruz kaldı. İlk kafile ile birlikte Habeşis­tan’a hicret etti. Bir müddet orada kaldıktan sonra,her türlü çile ve işkenceyi göze alıp Mekke’ye döndü. O sıralar müşrik olan babası, oğlunun Müslüman olmasına ve hicret etmesine çok öfkelenmişti. Oğlunun geri dönmesiyle birlikte hemen harekete geçti. Önce […]

İslamın insanlara tebliğ edildiği, müşriklerin büyük baskı ve zulümlerinin başladığı o ilk yıllarda Mikdad bin Esved (RA) hiç tereddüde düşmeden iman edip müslüman olmuştu. Mekke’li Esved bin Abdüyegûs’ün evlatlığı olduğu için, Mik­dad bin Esved adıyla tanınmıştır. Mikdad (RA), herkesin endişe ettiği o dönemde imanını daha fazla gizleyemedi. İnancı uğrunda çile­nin her türlüsüne razıydı. Hiçbir müşrikten […]

Habbab bin Eret, Ümm-i Anmar isimli Mekke’li müşrik bir kadının kölesiydi. Kılıç yapan bir demirci ustası olarak Mekke’de meşhur olmuştu. Peygamber Efendimiz ile de tanışır ve görüşürdü. İslam davasını duymuş, yakından yakına ilgilenmeye başlamıştı. Habbâb sonunda Müslüman olmaya karar verdi. Rasûlul­lah (ASV)’a geldi ve “altıncı Müslüman” olarak Kelime-i Şehadet getirdi. O devrede Müslüman olmak, her […]

Asıl ismi “Cündüb bin Cünâde” olan Ebû Zer,Gıfar kabilesinin hırçın tabiatlı, cesur bir ferdi olarak Gıfar’lı Ebu Zer olarak tanınmıştır. Ebû Zer Gıfârî, insanların putları ilah edinmesine hayret ediyor, böyle bir inancın manasız boş bir şey olduğunu söylüyordu. Kabilesi arasında cesaret, atılganlık ve putlara nefretiyle meşhur olmuştu. Henüz ilk vahyin geldiği günlerdi. Yeni dinin haberi […]

Hz. Sa’d bin Ebî Vak­kas(RA) hayatında iken cennetle müjdelenen 10 sahabiden birisidir. Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla Müslüman oldu, müslümanların yedincisidir. Anne tarafından Peygamber Efendimiz(ASV) akrabası oluyordu. Peygamberimiz, “İşte benim dayım Sa’d. Böyle bir dayısı olan var mı?” diyerek ona iltifatta bulunurdu. Hz. Sa’d, İslam’a bütün kalbiyle inanmış, emirlerine canla başla sarılmıştı. Tam bir iman eri […]

İslâma gizli davet devrinin devam ettiği günlerde, iman edenlerin safına Kureyş’in mümtaz bir şahsiyeti Halid bin Said (RA) da katıldı. Hz. Halid(RA), Kureyş’in ileri gelen ve zengin bir âilesine mensuptu. Arap edebiyat ve ilmini gayet iyi bilen Hz. Halid, bir gece rü’yâsında; babasının kendisini tutup Cehenneme atmak istediğini, fakat Efendimiz (ASV)ın yetişip kendisini Cehenneme düşmekten […]

Talha Bin Ubeydullah (RA), 598 yılında Mekke’de doğdu. Hazreti Talha’nın ismi Talha bin Ubeydullah bin Osman bin Amr bin Kâ’b olup, Künyesi Ebû Muhammed, lakabı Feyyaz ve Hayyir (Çok hayır işleyen)’dir. Hazreti Ebû Bekir (RA)ın tavsiyesine uyarak, İslâmiyeti kabûl etmiş, O’nun vasıtasıyla îmân edenlerin beşincisidir. Hazreti Talha, ticâretle uğraştığı için sık sık Mekke dışına çıkardı. […]

Hazreti Osman (RA) 580 yılında Taif’de doğdu. Kureyş’in zengin Ümeyye oğulları ailesindendir.Hz. Osman bin Affan (RA)cennetle müjdelenen on sahabeden biri ve dört büyük halifenin üçüncüsüdür.Hz.Osman (RA) ilk müslüman olanların beşincisidir. Hz. Ebû Bekir(RA) müslüman olduktan sonra samimi dostlarını ziyaret ederek hak dini onlara anlatır. Bu dostlarından biri de Hz. Osman’dı. Yaradılıştan halim selim, iyi ahlaklı […]

Habeşistan asıllı bir köle olan Hz. Bilal (RA), Bilal-i Habeşi ismi ile bilinir. İslam davetine ilk uyanlardan birisi olan Hz. Bilal, bundan dolayı en şiddetli işkencelere maruz kalmıştır. Hz. Bilal, İslama şiddetle karşı olan, Ümeyye bin Halef’in kölesiydi. Onun Müslüman olduğunu öğrenen Ümeyye onu bu yolundan çevirmek için türlü türlü işkenceler ve eziyetler uygulamış, onu […]

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (ASV)in hem damadı hem de amcası Ebu Talib’in oğlu olan Hz. Ali(RA) Peygamber Efendimiz’in İslam’a davetini kabul eden ilklerdendir. İslam Devletinin, 656-661 yılları arasındaki dördüncü halifesidir. Hz. Ali (RA) ın, babası Ebû Tâlib, annesi Fâtıma bint-i Esed, dedesi Abdulmuttalip’tir. Künyeleri Ebü’l-Hasan ve Ebû Türâb. “El-Murtezâ, kendisinden râzı olunan, Allah’ın rızâsını kazanmış” […]