SEKİZ YIL SÜREN AFYON MAHKEMESİ

Risale-i Nur’un Üçüncü Medrese-i Yusufiye ismi verilen Afyon Mahkemesi safahatı nasıl başlamış ve nasıl sonuçlanmıştır?

Üstad Bediüzzaman Said Nursi, 1944 yılında mecburi ikamete tabi tutulduğu Afyon’un Emirdağ ilçesinden alınarak, 1948’de 53 talebesiyle birlikte Afyon Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanır. Hapis müddeti içerisinde büyük sıkıntılara maruz kalır, Afyon’un en şiddetli soğuğunda kırık camlı, sobasız bir odada, bazan yemeksiz bazen zehirlenmiş bir halde kendi haline bırakılır.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri,Üçüncü Medrese-i Yusufiye ismini verdiği Afyon Hapishanesinde Tevhid, Risalet-i Ahmediye(ASM) ve Fatiha Sûresinin tefsiri olan Elhüccetü’z-Zehra adlı eserlerini telif eder. Kendisinin ve talebelerinin Afyon Mahkemesinde yaptığı müdafaalar ve talebeleriyle yazıştığı mektuplar da On Dördüncü Şua olarak Risale-i Nur’un içerisine konulmuştur.

6 Aralık 1948’de Afyon Mahkemesi 20 ay hapis cezası verir. Yargıtay kararı esastan bozar ve sanıkları tahliye eder.
20 ay tutuklu kaldığı Afyon Hapishanesinden 20 Eylül 1949 günü tahliye edilen Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 20 Kasım 1949’da tekrar Emirdağ’a gönderilir. Afyon Mahkemesi yeniden davaya bakmaya başlar. 14 Mayıs 1950’de Genel Seçimi Demokrat Parti kazanır ve genel af çıkar, davalar düşer. Üstad Bediüzzaman Said Nursi serbest kalır. Afyon Mahkemesi ise davaya devam eder en sonunda 1956 yılında dava beraetle sonuçlanır. İşte 1944 yılında başlayıp 1956 yılında beraetle sonuçlanan Afyon Mahkemesinin kararı:

Katip: Alaaddin Gevrek

DAVACI: Bitlis vilayetinin Nurs köyünden, Mirzaoğlu Said-i Nursî nam, Bediüzzaman.. ve arkadaşları.

Maznunların umumi vekili: Afyon Avukatlarından Ahmet Hikmet Gönen.

Suç: Elde edilen kitapların kısmen iade, kısmen müsaderesi. Suç Tarihi: 948

Gereği düşünüldü: Dini hissiyatı alet ederek devletin iç emniyetini bozmak ve Nurcular adı altında cem’iyet kurmaktan maznun Said-i Nursî ve arkadaşları haklarında icra edilmekte olan duruşma sırasında, maznunlardan elde edilen suç aleti kitap, Risale vesair eşyanın müsaderesi hakkında Afyon Ağır Ceza Mahkemesinde icra edilen duruşma sonunda:

Maznunlardan elde edilen bil-umum kitap, Risale, mektup ve sair evrak-ı matbuanın Diyanet ışleri Müşavere kurulunun 23.5.956 tarih ve sayısız raporunda, kitap vesair eşyanın kanunî mevzuata muhalif siyasî ve idarî bir mahzur görülmemiş olduğu bildirildiğinden; bilumum kitap, risale ve mektup vesair eşyanın maznunlara iadesine ve maznunlar vekili Ahmet Hikmet Gönen’e teslimine, isteğe uygun ve temyiz yolu açık olmak üzere 23.6.956 tarihinde oy birliğiyle verilen karar C.M.U.M. Mehmet Çağatay hazır olduğu halde, maznunlardan İbrahim Ethem Talas, Ziver Gündüzalp, Tahiri Mutlu i1e maznunların vekili Avukat Hikmet Gönen’in yüzlerinde. diğer maznunların gıyablarında usulen ve açık olarak tefhim kılındı. 23.6.956

Reis Aza Aza Katip

Ali Kemaleddin Ali Niyazi Hayri Özbek Alaaddin Gevrek

İş bu hüküm aslının aynı olup, temyiz edilmeksizin 30/6/956 tarihinde kesinleşmiştir 12/7/956

300 Krş Harç 60 Krş Damga Pulu Başkâtip

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir