Yazılar

,

SELAHADDİN'İN MEKTUBU

Salâhaddin’in pek uzun ve on mektup kadar beni memnun eden ve sadakatine ve sebatına bu fırtınalar hiç tesir etmediğini ve daima bir Abdurrahman hükmünde bulunduğunu ve o havalideki kardeşlerimiz fütursuz çalıştıklarını…

SAĞLAM İMAN VESVESEYE DÜŞMEZ

Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki: Vesveseli adam, imkân-ı zâtî ile imkân-ı zihnîyi birbiriyle iltibas eder. Yani, birşeyi zâtında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkûk tevehhüm eder. Halbuki, ilm-i…

RİSALE-İ NUR DEĞERİNİ İSTİKBALDE GÖSTERECEK

Afyon Emniyet Müdürlüğüne; Ben, sizin, insaniyet ve vicdanınıza itimaden, mahrem işlerimi size beyan ediyorum. Hem vazife itibarıyla, siz, bizimle pek çok alâkadarsınız. Çünkü Risale-i Nur’un âsâyiş noktasında yirmi…

ALLAH'A DAYANMA VE GÜVENME

Tevekkül eden insan ile etmeyen insan arasında ne gibi farklar olur? Tevekkül, Allah'a dayanma ve güvenmedir. Tevekkül için insanın önce güçlü bir imanı olması gerekir. Hakiki imanı olan insan tevekkül eder. Allah'a iman etmiş…

DÜNYADA MESUT VE BAHTİYAR OLMAK

Aziz, sıddık, çok mübarek, çok faal, çok hâlis, çok kıymettar kardeşim Hüsrev; Senin bayramın ikinci gününde elime geçen mektubun bir güvercin haber veriyor gibi geldiği aynı günde beni çok müteessir eden hâdise-i taarruziyeden…

ALEM-İ MADDİ İLE ALEM-İ RUHANİ

BİRİNCİ MESELE-İ MÜHİMME Fütûhât-ı Mekkiye sahibi Muhyiddin-i Arabî (k.s.) ve İnsan-ı Kâmil denilen meşhur bir kitabın sahibi Seyyid Abdülkerim (k.s.) gibi evliya-yı meşhure, küre-i arzın tabakat-ı seb’asından ve…

KULEÖNLÜ İBİŞOĞLU MEHMED

İbişoğlu Hacı Mehmed, Isparta'nın Atabey ilçesinin Kuleönü köyünde 1900 yılında doğmuştur. Kuleönü de Risale-i Nur'un ilk talebeleri arasında yeralan İbişoğlu Mehmed'in mesleği demirciliktir. Risaleleri hem yazan hemde etrafına…

ŞEFKAT BİR İKSİR-İ NURANİDİR

ÜÇÜNCÜ NOKTA Vefat eden çocuk, bir Hâlık-ı Rahîmin mahlûku, memlûkü, abdi ve bütün heyetiyle onun masnuu ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşı idi ki, muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi…

DÜNYANIN İŞİNİ DAHİ BİLMİYORSUNUZ

''Ehl-i dünya, sebepsiz, benim gibi âciz, garip bir adamdan tevehhüm edip, binler adam kuvvetinde tahayyül ederek beni çok kayıtlar altına almışlar. Barla’nın bir mahallesi olan Bedre’de ve Barla’nın bir dağında bir iki gece…

DÜNYA SALTANATI YERİNE

ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: “O mübarek zâtların başına gelen o feci, gaddârâne muamelenin hikmeti nedir?” diyorsunuz. Elcevap: Sabıkan beyan ettiğimiz gibi, Hazret-i Hüseyin’in muarızları olan Emevîler saltanatında, merhametsiz…